Säännöt

 

Seura
Yhdistysinfo
Ilmoitustaulu
Jaostot
Metsästys
Historiaa
Yhteystiedot
Vieraskirja
Linkkejä

Ilmainen www-laskuri

 

Sivut avattu

2.5.2005

Johtokunta Säännöt Maksut Uudet jäsenet Kokoukset

         

                                                                                                                                               Tulostusversio (pdf)

PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET RY:N SÄÄNNÖT 

1 §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Petäjäisen Pyytömiehet ry ja kotipaikka Rovaniemi. Yhdistys on perustettu maaliskuun 16. päivänä 1955 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä  seura. 

 

2 §  SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on järjestää jäsenilleen mahdollisimman laajat ja monipuoliset metsästys- harrastusmahdollisuudet sekä harjoittaa seuran toiminta-alueella olevilla metsästysmailla ja vesialueilla järkiperäistä metsästystä ja kalastusta, riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää yhdistystoimintaa, luonnonsuojelua ja ampumaurheilua sekä muuta näitä edistävää yhteistoimintaa. Taitojen ylläpidolla ja edelleen siirtämisellä pyritään takaamaan seuran jatkuvuus.

 

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1)       edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista

2)       harjoittaa seuran mailla ja vesialueilla metsästystä sekä kalastusta ja ylläpitää järkiperäistä riistan ja kalavesien hoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua. Tässä tarkoituksessa on seuran ennen kaikkea vartioitava aluetta salametsästykseltä ja -kalastukselta, vähennettävä mahdollisuuksien mukaan vahinkoeläimiä, karkotettava riistamailla kiertelevät koirat ja kissat, kaadettava hyötyriistaa ainoastaan, mikäli kanta sen kulloinkin sallii, järjestettävä kovina talvina riistalle ruokintaa sekä tarpeen vaatiessa huolehdittava sen lisääntymisestä.

3)       kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeaa käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa

4)       edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien kasvatusta ja jalostusta siinä laajuudessa, kuin se metsästyskoirien kasvattamiseksi on tarpeellista 

5)       harjoittaa riistanhoidollista ja hyvien metsästystapojen mukaista koulutus- ja valistustoimintaa jäsenistönsä, nuorison sekä sidosryhmien keskuudessa

6)       voi hankkia omistukseensa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna toimintansa tukemiseksi arpajaisia ja huutokauppoja

7)       voi kuulua jäsenenä tarkoituksensa toteuttamisen ja päämääriensä edistämisen kannalta tärkeisiin yhteisöihin ja sidosryhmiin.

 

   4 §  JÄSENET

Seuraan voi kuulua varsinaisten jäsenten lisäksi ainaisjäseniä, maanomistajajäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. Jäsenet seuraan otetaan kirjallisten hakemusten perusteella kunnia- puheenjohtajaa ja kunniajäseniä lukuun ottamatta. Varsinaisilla jäsenillä, ainais-, maanomistaja- ja kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on seurassa äänioikeus.

 

Varsinaiseksi jäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan Petäjäisen Pyytömiehet ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Varsinaiseksi jäseneksi valitsemisen edellytyksenä on anojan hyvä maine, aktiivinen kiinnostus metsästystä ja/tai kalastusta ja niihin liittyviä järjestötoimintoja kohtaan.

 

Seuran ainaisjäseneksi voi johtokunta valita erillisen anomuksen perusteella hyvämaineisen ja toimeliaan varsinaisen jäsenen. Maksettuaan vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun on ainaisjäsen vapaa jäsenmaksuvelvoitteista. Muutoin ainaisjäsenellä on seurassa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

 

Seuran maanomistajajäseneksi voi johtokunta valita hyvämaineisen henkilön, joka on kiinnostunut seuran toiminnasta ja tukee seuran tavoitteita ja joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta vuokraa seuralle omistamiensa tai hallitsemiensa metsästysalueiden kaiken metsästysoikeuden ja näin luovuttaa omistamansa maa- ja vesialueet seuran käyttöön sekä henkilön, joka erityisesti voi edistää seuran metsästysalueiden laajenemista tai säilymistä. Maanomistajajäsenellä on seuran edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa sekä metsästysoikeus seuran metsästysalueilla vuosittain vahvistettavien metsästyssääntöjen puitteissa ja oikeus saaliinjako-osuuksin kuulua seuran hirviporukkaan.  

 

Maanomistajajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Maanomistajajäsen on erotettava tai maanomistajajäsenyys on muutettava jäsenen suostumuksella seuran muuksi jäsenyydeksi, mikäli ko. metsästysalueiden omistusoikeus vaihtuu tai vuokrasopimus päättyy tahi vuokrasopimus olennaisesti supistuu oikeuksiltaan.  

 

Seura voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajakseen ja kunniajäsenekseen seuran toiminnassa erityisesti ansioituneen tai sen tarkoitusperiä merkittävästi edistäneen jäsenensä. Kunniapuheenjohtajia seuralla voi samanaikaisesti olla enintään yksi (1) ja kunniajäseniä enintään viisi (5). Kutsuminen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi tapahtuu johtokunnan esityksestä vuosi- tai syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäsenilta ei peritä jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

5 §  JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä metsästäjätapoja. Varsinaiseksi jäseneksi liittyessään jäsen on velvollinen suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää, pitämään luetteloa verottamastaan riistasta, tekemästään riistanhoitotyöstä, tekemistään riistakantahavainnoista sekä osallistumisestaan seuran eri toimintoihin sekä toimittamaan luettelot vuosittain tai tarvittaessa seuran johtokunnalle tai sen määräämälle luottamushenkilölle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

6 §  JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen tahtoo erota seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kolmena perättäisenä vuotena, katsotaan hänen eronneen seurasta ja hänet poistetaan jäsenrekisteristä.

 

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja määräyksiä tai lupaehtoja, hyviä metsästystapoja, näitä sääntöjä, seuran kokousten hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokousten tekemiä päätöksiä tai jättää jäsen- tai muut sääntöperusteiset maksut tai velvoitteet suorittamatta, voi seuran johtokunta erottaa. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla asiasta johtokunnalle kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saannista. Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

   

7 §  SEURAN JOHTOKUNTA, NIMENKIRJOITTAJAT, TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä sekä eri jaostojen puheenjohtajat. Seuran jaostojen määrä on vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6).  Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Sihteerin tehtävässä voi toimia myös johtokunnan ulkopuolinen henkilö.

 

Johtokunta, joka on seuran hallitus, edustaa yhdistystä kaikissa sitä koskevissa asioissa. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Seuran vuosikokous valitsee johtokuntaa avustamaan tarvittavat jaostot ja niiden puheenjohtajat, rahastonhoitajan sekä muut seuran toimihenkilöt.

 

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

 

Seuran tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä seuran tilit viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.   

                         

8 §  SEURAN KOKOUKSET JA KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Johtokunta kutsuu seuran jäsenet kokouksiin vähintään viikkoa ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä ja seuran www-sivuilla tai jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kokouskutsulla.

 

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

9 §  VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokous pidetään tammi - helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa ja vahvistetaan osallistujaluettelo

2)     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3)     hyväksytään esityslista

4)     käsitellään mahdolliset kokouskutsussa mainitut sääntömuutosasiat

5)     esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta

6)   esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

7)     päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

8)     toimitetaan puheenjohtajan vaali ja johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali;

9) toimitetaan kahden varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali ja rahastonhoitajan vaali

10) valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat sekä niiden puheenjohtajat, jäsenkirjaaja/ kalustonhoitaja sekä mahdolliset muut seuran toimihenkilöt

11)      määrätään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

12)      päätetään seuran toimi- ja luottamushenkilöiden korvausten määristä

13)      vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintakautta varten

14)      käsitellään toimintavuoden talousarvio

15)      käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 6 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi ja todetaan mahdolliset muut jäsenasiat sekä jäsen- ja muut maksunsa maksaneiden ja maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet

16)      vahvistetaan seuran jäsenen oikeudet ottaa vieraita seuran maa- ja vesialueille

17)      valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin

18)      valitaan seuran edustaja riistanhoitoyhdistyksen johtokuntaan

19)     käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

20)      käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.

 

10 §  SYYSKOKOUS

Seuran syyskokous pidetään elo - syyskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa ja vahvistetaan osallistujaluettelo

2)     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3)     vahvistetaan esityslista

4) päätetään lajikohtaisista rauhoituksista, rauhoitusalueista ja rajoituksista sekä muista mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista

5) päätetään hirvenmetsästyksen saaliin jako-osista, kustannusten jaosta, talkooasioista ja peijaisjärjestelyistä

6) käsitellään ja vahvistetaan alkaneen metsästyskauden hirvenmetsästyssäännöt sekä niihin liittyvät maksut ja velvoitteet

7)     valitaan metsästyksenjohtaja ja varajohtajat

8)     käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 6 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi ja todetaan mahdolliset muut jäsenasiat sekä jäsen- ja muut maksunsa maksaneiden ja maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet

9)    käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

10)     käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.

 

11 §  YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, milloin seuran aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Johtokunta kutsuu viipymättä 8 §:ssä mainitulla tavalla seuran jäsenet ylimääräiseen kokoukseen.

 

12 §  VIERASOIKEUSJÄRJESTELMÄ KIINTIÖINEEN JA MUUT JÄRJESTYSASIAT

Jäsenen oikeudesta ottaa vieraita seuran hallinnassa oleville vesi- tai metsäalueille sekä muista järjestysasioista määrätään seuran vuosikokouksessa.  

 

13 §  YLEISET METSÄSTYSOHJEET JA HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästysohjeet, -rajoitukset ja -suositukset vahvistetaan seuran syyskokouksessa.

 

Seuran vuosittaiseen hirviporukkaan pääsevät kaikki seuran jäsenet. Hirvieläinten metsästys tapahtuu erillisten, vuosittain syyskokouksessa vahvistettujen hirvenmetsästyssääntöjen ja niihin liittyvien päätösten, velvoitteiden ja maksujen mukaisesti. 

 

Hirvieläinten metsästyksen saaliin jako-osiin oikeutettuja ovat hirviporukkaan kuuluvat, kaikki maksunsa ja velvoitteensa suorittaneet varsinaiset sekä ainais-, maanomistaja- ja kunniajäsenet, näitä oikeuksia voi johtokunta erityisten perusteiden niin vaatiessa metsästyskaudeksi kerrallaan rajoittaa tai laajentaa.

 

14 §  SEURAN TOIMINTALUETTELOT

Seura pitää luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

 

15 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamista ja seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä seuran kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta, nimenkirjoittajien vaihtumisesta ja seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

 

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran arkisto on siirrettävä Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseföreningen i Finland r.y:lle.

 

16 §  MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

 

 

 

Seuran uudet säännöt on hyväksytty yksimielisesti seuran vuosikokouksissa 5.2.2006 ja 25.2.2007 ja vahvistettu yhdistysrekisterissä 13.3.2007.

 

Takaisin

                                                                                                                                                                      

Muokattu viimeksi: 26.02.2013

© Copyright Petäjäisen Pyytömiehet ry 2005

Seura Pääsivu